Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole udziela pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania w formie zajęć:

–  rewalidacyjnych,

–  korekcyjno – kompensacyjnych,

– surdopedagogiki i tyflopedagogiki,

–  logopedii,

–  gimnastyki korekcyjnej,

–  logorytmicznych,

–  socjoterapeutycznych.

Dziećmi, które posiadają orzeczenia o wczesnym wspomagania i kształceniu specjalnym opiekują się specjaliści:

–  neurologopeda,

–  nauczyciel zajęć korekcyjnych,

–  oligofrenopedagodzy,

–  terapeuci pedagogiczni,

–  pomoc psychologiczna.

Kwalifikacje zespołu specjalistów pomocy pscyhologiczno – pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania:

–  studia magisterskie z zakresu – Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,

–  studia podyplomowe z zakresu – Pedagogiczno-Psychologicznej profilaktyki w placówkach   oświatowo – wychowawczych,

–  kurs kwalifikacyjny z zakresu – Oligofrenopedagogiki,

–  kurs z zakresu – Wybrane zagadnienia z terapii dzieci z autyzmem,

–  III  stopnie -Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem,

–  II stopnie -Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

–  superwizje w poradni RUBIKON – zajęcia i konsultacje specjalistyczne z zakresu pracy z dziećmi autystycznymi,

–  kurs z zakresu – Uczeń z zespołem Aspergera, autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu i domu,

– terapeuta pedagogiczny w Fundacji Sprawni Inaczej,

–  studia magisterskie z zakresu – Wychowanie fizyczne z uprawnieniami do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w przedszkolach,

–  specjalista z zakresu – Diagnozy i Terapii Pedagogicznej,

–  studia podyplomowe z zakresu – Oligofrenopedagogiki,

–  studia magisterskie z zakresu- Logopedii,

– studia podyplomowe z zakresu – Neurologopedii,

–  studia podyplomowe z zakresu – Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,

–  I  stopień języka migowego,

–  kurs posługiwania się językiem Makatonu