loading

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 2

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 2

Przedszkole nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-03-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści).
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność
  z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych).
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się
  z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022.09.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Klimczak
e-mail: przedszkole2bytow@wp.pl
Telefon: 59 822 20 19

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Burmistrz Bytowa
Adres: ul. 1-go Maja 15
77-100 Bytów
E-mail: burmistrz@bytow.com.pl
Telefon: 59 822 89 13 lub 59 22 23 17
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Przedszkola nr 2 przy ul. Jana Bauera 9 od ulicy J. Kochanowskiego oraz Prostej. Samochód można zaparkować na podjeździe od ulicy Brzozowej oraz na placu od ul. Prostej.  Opis ogólny budynku: Przedszkole posiada jedno wejście główne od ul. Brzozowej, przystosowanie do podjazdu wózkami oraz dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest trzykondygnacyjny. Nie posiada windy. Parter częściowo przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek . Komunikacja wewnętrzna i między rodzicami a pracownikami za pomocą telefonu lub e-maili. Nie ma oznakowań dźwiękowych lub za pomocą języka Braille´a.

Aplikacje mobilne

Jednostka posiada aplikację mobilną obecności

Informacje dodatkowe

Inne informacje i inne oświadczenia

Przedszkole nr 2 w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Bytowie mgr Halina Klimczak
tel. 59 822 20 19
e-mail: przedszkolebytow@wp.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Skip to content