loading

Polityka prywatności

Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Przedszkola nr 2 w Bytowie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Halina Klimczak, dyrektor Przedszkola nr 2 w Bytowie i odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Przedszkolem nr 2 w Bytowie poprzez email:przedszkole2bytow@wp.pl lub z inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Z Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 2 w Bytowie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: mateuszszenbek@bodo24.pl

Gdzie mogę się dowiedzieć jak są przetwarzane moje dane osobowe?
Klauzule informacyjne dotyczące spraw, które Państwa dotyczą można znaleźć:
• Administratora Przedszkola, dyrektora Haliny Klimczak
• Inspektora Ochrony Danych Osobowych mateuszszenbek@bodo24.pl

Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole nr 2 w Bytowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Przedszkole nr 2 narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Przedszkole zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Osoba fizyczna może zgłosić wniosek do Przedszkola w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.
1. Przedszkole rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jego imieniu:
– w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
– w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby fizycznej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator poinformuje osobę fizyczną o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
– w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby fizycznej, administrator niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę fizyczną o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
2. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek osoby fizycznej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
Osoba fizyczna może złożyć wypełniony wniosek w Przedszkolu lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przedszkole2bytow@wp.pl
3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Przedszkole żądania osoby fizycznej.
4. Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Przedszkole.
5. W imieniu Przedszkola administrator udziela osobie fizycznej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem osoby fizycznej.
7. Właściwym dla Przedszkola organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail:
przedszkole2bytow@wp.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Skip to content